Adatkezelési tájékoztató

ADTVÉDELMI NYILATKOZAT
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a www.iparitisztito.hu oldalon a sütik („cookie-k”) használatáról
A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Lubkontakt Kft. (székhely: 6726 Szeged, Fakopáncs u.u 2., cégjegyzékszám: 06 09 011794 , adószám: 14111103-2-06, a továbbiakban: „Lubkontakt Kft.”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint a Lubkontakt Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját azon személyes adatokkal kapcsolatban, melyek a https://www.iparitisztito.hu (továbbiakban: „Honlap”) harmadik személyek általi látogatásával jutnak tudomására.

A Lubkontakt Kft. a Honlap működtetése során a Honlapon látogatók (a továbbiakban együttesen: „Látogatók”) jelen tájékoztatóban rögzített adatait kezeli.

A Lubkontakt Kft. a Honlapon cookie-kat használ. A cookie-k rövid szövegek, amelyek használatával a webböngészőkről tárolhatók adatok. Cookie-k használatával tárolhatók és fogadhatók azonosítók, illetve számítógépekre, telefonokra és más eszközökre vonatkozó egyéb információk. Más technológiákat – többek között a böngészőjében vagy a készülékén tárolt adatokat, a készülékéhez kapcsolódó azonosítókat – és egyéb szoftvereket is alkalmaznak hasonló célokra. A jelen tájékoztatóban mindezen technológiákat „cookie-nak” nevezzük.

A cookie lehetővé teszi a Lubkontakt Kft. rendszere és a Látogatók számítógépének, telefonjának, vagy egyéb eszközének böngészője számára annak szabályozását, hogy a Lubkontakt Kft. weboldal milyen tartalmakat jelenítsen meg a Látogatók számára, valamint azt, hogy a Honlap a Látogatók számítógépének, mobiltelefonjának vagy egyéb eszközének leginkább megfelelő módon kerüljön megjelenítésre. A cookie-k tartalma magas szintű titkosítás segítségével biztonságosan védve van az ellen, hogy ahhoz harmadik fél hozzáférjen. A Lubkontakt Kft. weboldalán használt cookie-k nem tartalmaznak vírusokat, és nem okoznak kárt a Látogatók számítógépében, mobiltelefonjában, vagy egyéb eszközében.

I. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
I.1. Cookie-azonosítók

A Lubkontakt Kft. Honlapján az alábbi típusú cookie-kat használja:

Session (Munkamenet) cookie:

Ez a cookie kizárólag a Látogató látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Célja, hogy a Honlap felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.

A kezelt adatok köre: munkamenet azonosító

Tooltip (Használatot bemutató tippek) cookie:

Mobil verzióban az első használatkor az oldal tetején magyarázó tippek jelennek meg, amelyek segítik az oldal használatát. A cookie célja, hogy ha a felhasználó már látta a tippeket, és nem kívánja a továbbiakban látni, akkor ezek a további indításokkor ne jelenjenek meg.

Az adatkezelés időtartama: a cookie-nak nincs lejárata

A kezelt adatok köre: nem tartalmaz adatot

Mobile cookie:

Ez a cookie kizárólag a mobil eszközökről történő böngészés során kerül létrehozásra, és célja, hogy a Honlap mobil nézetben is megfelelően jelenjen meg.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig, de maximum 24 óráig.

A kezelt adatok köre: nem tartalmaz adatot

Cookie tájékoztatást elfogadó cookie:

E cookie célja, hogy a Honlapra Látogatók számára a cookie használatról szóló tájékoztató csak az elfogadásik jelenjen meg.

Az adatkezelés időtartama: a cookie-nak nincs lejárata

A kezelt adatok köre: nem tartalmaz adatot

Promóciós banner cookie:

E cookie célja, hogy a Honlapra Látogatók számára az aktuális promócióról szóló tájékoztató csak egy alkalommal jelenjen meg.

Az adatkezelés időtartama: maximum 365 napig.

A kezelt adatok köre: nem tartalmaz adatot

Weboldal használatot mérő cookie-k:

A cookie-k célja, hogy a Honlapra Látogatásait és szolgáltatásait elemezni tudjuk, és segítsük a Lubkontakt Kft. szolgáltatások személyre szabott hirdetését.

A részletek a Google weboldalán.

Közösségi média cookie-k:

E cookie-k célja, hogy lehetővé tegye a közösségi média felületeken történő reklámozást és megosztást. A Facebook saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az Ön profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.
A részletek a Facebook weboldalán.

II. Az adatkezelő, és adatfeldolgozók megnevezése
II.1. Adatkezelő

Név: Lubkontakt Kft.
cím: 6726. Szeged, Fakopáncs u. 2.
telefon: +36 30 637-7200
Cégjegyzékszám: 06-09-011794
Cégnyilvántartó: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
email: info@lubkontakt.hu
honlap: www.iparitisztito.hu

II.2. Adatfeldolgozók

A Lubkontakt Kft. az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez adatfeldolgozókat vehet igénybe. A Lubkontakt Kft. az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név: Webmotion Kft.
cím: 6782 Mórahalom, István király utca 7.
telefon: +06-70/432-63
email: hello@webmotion.hu

honlap: www.webmotion.hu
Cégnyilvántartó: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 06 09 010718

tevékenység: weboldal üzemeltetés

III. Adatvédelmi tisztviselő
A Lubkontakt Kft. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége info@lubkontakt.hu

Kovács Mihály ügyvezető

IV. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk(1) bekezdés a) pont).

V. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái
A Lubkontakt Kft. nem jogosult az általa kezelt személyes adatokat semmilyen más harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni, ide nem értve a jogszabály alapján történő kötelező adattovábbításokat.

VI. Az érintettek jogai
A Lubkontakt Kft. az érintettek kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül válaszol, és ha az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt.

A érintettek jogaikat a Lubkontakt Kft. felé e-mailben, levélben, vagy telefonon gyakorolhatják.

VII.1. A hozzájárulás visszavonása
Az érintettek az adatkezelési hozzájárulásukat bármikor jogosultak visszavonni a Lubkontakt Kft. felé tett nyilatkozattal, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VII.2. Hozzáférés, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, zárolás, megjelölés
Az érintettek kérelmezhetik a Lubkontakt Kft-től a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adataik helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, zárolását vagy megjelölését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Lubkontakt Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Lubkontakt Kft. pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: (a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; (d) a személyes adatokat a Lubkontakt Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Lubkontakt Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül (a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Lubkontakt Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) a Lubkontakt Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Törlés helyett a Lubkontakt Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatmegjelölés az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. A Lubkontakt Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

VII.3. Tiltakozás
Az érintettek bármikor jogosultak díjmentesen tiltakozni a Lubkontakt Kft. felé tett nyilatkozattal a személyes adataik közvetlen üzletszerzés, illetve a profilalkotás céljából történő kezelése ellen.

VII.4. Adathordozhatóság
Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, a Lubkontakt Kft. által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt a SuperShop Kft. akadályozná.

Az érintettek jogosultak arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérjék a személyes adatok közvetlen továbbítását a Lubkontakt Kft-től az általuk írásban megjelölt harmadik személy adatkezelő részére; azzal, hogy ebben az esetben a Lubkontakt Kft. az érintett személyazonosságának ellenőrzése érdekében további hitelesítést (pl. emailes megerősítést) tehet kötelezővé.

VII.5. Panasz és bírósági jogorvoslat, kártérítés és sérelemdíj
Az érintettek jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, továbbá a Lubkontakt Kft-vel szemben bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezni. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

VII.6. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a Lubkontakt Kft. tájékoztatást ad az érintetteknek a felvételi eljárás során kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás akkor adható, ha szóban igazolta a személyazonosságát (különösen név, lakcím születési dátum adatainak egyeztetése útján).

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a Lubkontakt Kft. lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

A Lubkontakt Kft. az adatvédelmi incidensről – amennyiben a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles arról az érintetteket tájékoztatni – az érintetteket emailben és/vagy a www.iparitisztito.hu oldalon történő értesítéssel és/vagy levélben tájékoztatja.

VII. Adatbiztonság
A Lubkontakt Kft. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Lubkontakt Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Lubkontakt Kft. gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Lubkontakt Kft. a kezelt adatokat a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Lubkontakt Kft. az adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. A Lubkontakt Kft. az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi, és az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

VIII. Egyéb rendelkezések
A Lubkontakt Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintetteknek a www.iparitisztito.hu oldalon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan bármikor módosítsa.